Firma

Současnost

Provádíme sanace zemin a vod, starých ekologických zátěží a sanace skládek, monitoring, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace. Zhotovíme analýzy rizik, posudky EIA. Vyrábíme čistírny odpadních vod, odlučovače, nádrže, filtry. Pořádáme konference, vydáváme odborné publikace.

Dále zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, průzkumné práce, vyhledáme a zhotovíme nové zdroje vody. Naše plastikářská dílna vyrábí: jímky, lapáky tuku, septiky, vodoměrné šachty, filtry zemní, biofiltry, vzduchové filtry, čiřiče vody.

Zabýváme se řešením ekologických zátěží a ekologickými službami komplexně pro společnosti, státní i soukromý sektor. Ke klientům přistupujeme individuálně a přizpůsobujeme se jejich potřebám. Tento postup dává Vám klientům jistotu efektivního řešení požadavku.

Naše společnost se orientuje na kvalitu, komplexnost a rychlost služeb, ale i na cenovou dostupnost.

Patříme na trhu mezi významné dodavatele  v oblasti ochrany životního prostředí již od roku 1991. Základní kapitál v současné době činí 20 mil. Kč a firma dosahuje ročního obratu cca 100 mil Kč. Společnost zaměstnává kolem padesáti zaměstnanců.

Ve společnosti je zaveden a udržován v souladu s legislativou integrovaný systém řízení, společnost byla certifikována certifikačním orgánem CQS Praha.

Společnost patří ve svém oboru poskytování služeb a dodávání výrobků v oblasti ochrany životního prostředí mezi renomované společnosti s  komplexním záběrem:

 • poskytujeme komplexní vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod (od nalezení zdroje vody, vybudování úpravny vody až po služby pro koncového spotřebitele, řešení odpadních vod, monitoring vod pro města a obce i soukromý sektor)
 • projektujeme a dodáváme úpravny vody a čistírny odpadních vod
 • projektujeme a provádíme ozdravná odradonovací opatření veřejných vodovodů
 • budujeme nové zdroje vody, provádíme stavební a ochranné čerpání
 • provádíme hydrogeologické průzkumy
 • zajišťujeme analýzy vzorků pitných a odpadních vod, zemin, kalů a odpadů
 • vyrábíme širokou škálu výrobků z plastů (plastikářská výroba je zaměřena na výrobu biologických čistíren odpadních vod, septiků, lapačů tuků, odlučovačů lehkých kapalin (lapolů), horizontálních provzdušňovačů, šachet na čerpání splaškových vod, filtračních zařízení znečištěného vzduchu, zemních filtrů, čiřičů vody, provzdušňovacích věží, nádrží, jímek, ale i výrobků dle konkrétního přání zákazníka)
 • projektujeme a provádíme průzkumné práce za účelem identifikace ekologické zátěže pozemků
 • likvidujeme staré ekologické zátěže
 • zajišťujeme demoliční a zemní práce
 • zpracováváme odborné posudky, ekologické audity, expertízy, rozptylové a hlukové studie
 • zpracováváme oznámení, dokumentace a posudky EIA
 • hodnotíme rizika ekologické újmy
 • zavádíme a řídíme dokumentaci k provozování vodovodů a kanalizací dle platné legislativy (provozní řády ČOV, kanalizační řády, majetková provozní evidence, zajištění řízení provozu vodovodů a úpraven vod)
 • zajišťujeme poradenskou činnost pro obce při zajištění financování vodohospodářských projektů formou dotačních titulů
 • provádíme úpravu vody od zjištění nestandardního stavu po realizaci technologického zařízení a jeho řízení
 • organizujeme odborné semináře, konference a vydáváme specializovanou literaturu

Historie

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku na sklonku roku 1991. Iniciativa k založení firmy vzešla ze společné vůle čtyř společníků, kteří začali podnikat nejprve ve sféře úpravy pitných a užitkových vod a později své aktivity rozšířili na další segmenty ochrany životního prostředí.

V pionýrských devadesátých letech společnost sídlila nejprve v jedné, postupně až několika pronajatých kancelářích a střídala sídla podle toho, jak přibývali zaměstnanci a agendy. V průběhu roku 1992 společnost získala první významné zakázky, např. regeneraci studní pro české sklárny (Poděbrady, Chudeřice), úpravnu vody pro pivovar v Uherském Brodě, odradonování vodních zdrojů v Dolní Cerekvi, dodávku technologií pro odstranění kontaminace v areálech zbrojařských firem v Dubnici nad Váhom (Závody ťažkého strojárstva).

Díky zakázkám v rámci vládního programu odstraňování ekologických škod, zakázkám souvisejícím s privatizací státního majetku a se stavem lokalit, které používala Sovětská armáda, se rozvoj společnosti v polovině 90. let skokově zrychlil. V reakci na to společnost vybudovala v průmyslové zóně na jižním okraji Chrudimě vlastní sídlo s kancelářemi, laboratořemi, výrobní halou, sklady, konferenčním střediskem i dostatečně prostorným parkovištěm.

V současné době společnost zaměstnává v hlavním pracovním poměru cca devadesát pracovníků a disponuje širokým okruhem spolupracovníků externích. Realizujeme projekty z oblasti sanací ekologických zátěží, zpracováváme ekologické audity, posudky EIA, analýzy rizik, zabýváme se odstraňováním radonu z vod, zaměstnáváme specialisty v oboru vodní a odpadové hospodářství, pořádáme konference a semináře s environmentální tematikou, vydáváme odborné publikace, vyrábíme technologie pro ochranu životního prostředí a obchodujeme s nimi atd. Mezi naše úspěšné projekty patří např. Carborundum Electrite, Transporta Chrudim, skládka Hodonín, Bor u Skutče či Lukavice.

Z „no name“ venkovské firmy jsme se stali firmou s historií, s image, s řadou referencí a zkušeným pracovním týmem.

Předmět činnosti dle obchodního rejstříku:

 • specializovaný maloobchod
 • geologické práce
 • přípravné práce pro stavby
 • specializované stavební činnosti
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • velkoobchod
 • zprostředkování služeb
 • zprostředkování obchodu
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • úprava a rozvod užitkové vody
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • silniční motorová doprava nákladní
 • projektování elektrických zařízení
 • činnost technických poradců v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
 • výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
 • výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
 • pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • reklamní činnost a marketing
 • testování, měření a analýzy
 • výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukověobrazových záznamů
 • vydavatelské a nakladatelské činnosti
 • projektová činnost ve výstavbě
 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických nebo společenských věd
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

 

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz